STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE

 

       Prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach reguluje  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” - Dz.U. Nr 20/89 z późniejszymi zmianami wynikającymi z wprowadzenia Ustaw z dnia 20 sierpnia 1997r. o „Krajowym Rejestrze Sądowym  i „Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym”

-  Dz.U. Nr 121/97. 

30 listopada 2000r znowelizowano Ustawę „Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym” 

-  Dz.U. Nr 114/00.

      Na podstawie powyższych aktów prawnych  Minister Sprawiedliwości wydał szczegółowe rozporządzenia i określił wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Dz.U. Nr 117/00.

        Rejestrację stowarzyszeń prowadzą właściwe Wojewódzkie Sądy Rejonowe (wykaz w Dz.U. Nr 117/00. 

Tam też należy pobrać odpowiednie formularze : KRS-W20; KRS-WF i KRS-WK.

Konieczne są również dokumenty wynikające z Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”:

            1. Lista założycieli (min. 15 osób)

            2. Protokół z zebrania założycielskiego.

            3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego.

            4. Uchwała o zatwierdzeniu statutu.

            5. Statut.

            6. Uwierzytelnione notarialnie lub sądownie wzory podpisów członków komitetu założycielskiego.

7. Tytuł prawny do lokalu w którym będzie prowadzona działalność.

8. Opłata w znaczkach skarbowych.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekcji rejestrowej  właściwego Sądu Rejonowego.

STRONA GŁÓWNA  STATUT  O NAS     KOMUNIKAT    GALERIA     KONTAKT   ZBIORNIK SIENIAWKA   FEDERACJA TOWARZYSTW   ZAWODY    ATLAS RYB  

Projekt i wykonanie Roman Ciećwierz,   r.ciecwierz@wp.pl