STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE

       Trochę historii

Stowarzyszenie Wędkarskie "Cukrownik" powstało na bazie istniejącego od roku 1974 zakładowego Koła Wędkarskiego "Cukrownik", działającego przy Cukrowni Łagiewniki.  Zarejestrowane zostało w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu w dniu 30 kwietnia 1998r.
     Do końca 2004r.gospodarowaliśmy na zbiorniku zaporowym należącym do Cukrowni "Łagiewniki" SA
Zbiornik ten został zbudowany w latach 1947/1948 w celu zgromadzenia zapasów wody na kampanię cukrowniczą. Posiada powierzchnię lustra wody 12 ha i pojemność 320 tys. m3 .W pierwszym okresie zagospodarowany został przez wędkarzy z cukrowni. Na początku lat sześćdziesiątych został przekazany w dzierżawę (wraz z rybami) PZW, który gospodarował do roku 1973 . W wyniku sporów dotyczących odszkodowań za straty w rybostanie spowodowane poborem wody do celów produkcyjnych umowa dzierżawy została wypowiedziana przez cukrownię.Po opróżnieniu zbiornika i odłowieniu ryb przez PZW, przy pomocy ówczesnej dyrekcji cukrowni założono przyzakładowe koło wędkarskie. Członkami Koła byli pracownicy, renciści i emeryci cukrowni oraz ich rodziny. W związku z dużym zainteresowaniem wędkarzy zbiornikiem Zarząd Koła zadecydował o wydawaniu zezwoleń na wędkowanie wędkarzom z terenu gminy a później każdemu zainteresowanemu. Liczba wędkujących bardzo szybko rosła (na naszym terenie jest mało łowisk) , a zaangażowanie członków w pracach Koła malało (każdy dorosły wędkarz był zobowiązany do przepracowania w ciągu roku 10 rbg). Było to przyczyną wzrostu kłusownictwa i zanieczyszczania zbiornika oraz otoczenia.
Duża presja wędkarska jak również błędy w zarybianiu (ilość i gatunek ryb był ustalany na zebraniach - dominował karp) spowodowały spadek pogłowia ryb drapieżnych i wzrost ilości drobnego leszcza i płoci). W 1994r. zmieniły się władze koła. Podjęto uchwałę o ograniczeniu ilości wydawanych zezwoleń do 200 w ciągu roku. Przystąpiono do opracowania planu zarybiania zbiornika, nowego regulaminu połowu oraz zmiany struktury organizacyjnej. Na Walnym Zebraniu Koła podjęto uchwałę przekształceniu koła w stowarzyszenie. 

       Z funduszy pochodzących ze składek członków towarzystwa i opłat za licencje wędkarskie zbiornik był zarybiany karpiem, linem, karasiem, węgorzem, sumem i szczupakiem. Corocznie  wpuszczaliśmy około 2000 kg ryb. Zbiornik był chroniony przed kłusownictwem i zanieczyszczeniem przez wyznaczone patrole spośród członków towarzystwa oraz grupę Społecznej Powiatowej Straży Rybackiej działającej przy towarzystwie .W czynie społecznym sprzątaliśmy  teren przyległy do zbiornika, sadziliśmy drzewa i kosiliśmy zarośla. Corocznie organizowaliśmy zawody wędkarskie. Duży nacisk położyliśmy na propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży szkolnej. 

       Rok 2004 był dla SWC rokiem bardzo istotnym. Wprowadzone zmiany prawne, dotyczące gospodarowania wodami - przekazanie wód płynących Regionalnym Zarządom Gospodarki wodnej oraz podział tych wód na obwody rybackie i wyłonienie  użytkowników w drodze konkursów ofert spowodowało, że nowym użytkownikiem jest Okręg  PZW we Wrocławiu. Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez RZGW we Wrocławiu dotyczących podziału wód na obwody. Wystąpiliśmy o utworzenie mniejszego obwodu na rzece Krzywula, przedstawiliśmy działalność i osiągniecia towarzystwa. Nasze argumenty nie zostały przyjęte, a interpretacja przepisów i stanowisko RZGW wyraźnie wskazywało, że na wygranie ogłoszonego konkursu  ofert na użytkowanie obwodu rybackiego nie mamy szans. Wobec dużych kosztów wstępnych ( opracowanie i zaopiniowanie operatu rybackiego) oraz obietnicy członków Zarządu Okręgu PZW przekazania w użytkowanie zbiornika Zarząd Towarzystwa zdecydował, że nie przystąpi do przetargu na obwód rzeka "Slęża". Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, że dzierżawa nie jest możliwa ponieważ towarzystwo nie wchodzi w struktury PZW.  Chcąc, aby zbiornikiem dalej opiekowali się wędkarze z Łagiewnik wystąpiliśmy do Zarządu Okręgu o utworzenie Koła PZW.  Koło PZW w Łagiewnikach zostało utworzone na Zebraniu założycielskim w dniu 18.01.2005r. Tak więc, po przeszło 30 latach akwen razem z rybami przejął Polski Związek Wędkarski. Pomimo utraty wody Walne Zebranie Członków  postanowiło,  że towarzystwo nasze będzie działało nadal.

STRONA GŁÓWNA  STATUT   REGULAMIN  POŁOWU   KOMUNIKATY GALERIA    
KONTAKT
REJESTRACJA STOWARZYSZENIA  FEDERACJA TOWARZYSTW   ATLAS RYB
ZBIORNIK SIENIAWKA ZBIORNIK ŁAGIEWNIKI  ZAWODY 

Projekt i wykonanie Roman Ciećwierz  r.ciecwierz@wp.pl