INFORMACJA RODO

STRONA GŁÓWNA

STATUT

REGULAMIN POŁOWU RYB

KONTAKT

O NAS

KOMUNIKAT

ATLAS RYB

GALERIA

JAK ZAŁOŻYĆ TOWARZYSTWO

CZŁONKOWIE  FEDERACJI

ZBIORNIK SIENIAWKA

        

Informacja dotycząca Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wędkarskie "Cukrownik" w Łagiewnikach


1. Pojęcia użyte w tej informacji
RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016,  s. 1-88).
SWC  – Stowarzyszenie Wędkarskie "Cukrownik" z siedzibą w Łagiewnikach, 58-210 Łagiewniki, ul. Cukrownicza 23/4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr stowarzyszeń pod nr 0000058429 , NIP: 8822089208, REGON: 891335242.
Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO)
Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela R.P., miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz adres e’mail, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu; (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia RODO)
Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, i ich usuwanie.
2. Twoje dane osobowe
a. SWC wykorzystuje dane o Tobie wymienione w pkt.1 informacji .
b. SWC wykorzystuje dane o Tobie ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, adres e’mail, numer telefonu, nr dokumentów wędkarskich;
c. SWC wykorzystuje dane zbierane automatycznie przez SWC za pośrednictwem plików cookiem i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w   posiadaniu Administratora.
3. Twój administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest SWC, które dba o to aby dane te były odpowiedni zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem w szczególności do spraw związanych z opłatami związanymi z przynależnością do SWC i Twoim uczestnictwem w organizowanych imprezach i zawodach wędkarskich.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
a. Zawarcie umowy wstąpienia na członka SWC (art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO);
b. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na SWC w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zadań statutowych (art.6 ust.1, lit. c Rozporządzenia RODO);
c. Marketing i promocja usług oferowanych przez SWC (art.6 ust.1, lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
d. Wewnętrzne cele administracyjne SWC (art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO).
5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań
Nie zbieram informacji, które pozwalałyby mi uzyskać (bez Twojej zgody) wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań (poza sportem wędkarskim).
6. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane są lub mogą być przetwarzane przez:
a. pracowników i współpracowników SWC, którzy muszą mieć dostęp do danych;
b. Podmioty przetwarzające w imieniu KFTW Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności związanych z funkcjonowaniem KFTW, tj.:
-podmioty z którymi KFTW zawarł umowy związane z realizacją działań statutowych;
-podmioty wspierające i współpracujące z SWC w jego funkcjonowaniu ;
-podmioty obsługujące systemy teleinformacyjne SWC;
-podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, rachunkowe i prawne;
-podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyj-
nej lub orzeczenia sądowego.
7. Czas przechowywania Twoich danych
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, doputy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec SWC mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane te SWC przetwarza w czasie trwania członkowstwa a także po jego zakończeniu tak długo jak długo wymagają tego przepisy prawa.
8. Przekazywanie Twoich danych poza UE
SWC nie przekazuje Twoich danych do podmiotów poza UE.
9. Twoje prawa
a. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia RODO);
b. sprostować swoje dane (art.16 Rozporządzenia RODO);
c. usunąć swoje dane (być zapomnianym) (art.17 Rozporządzenia RODO);
d. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
e. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO);
f. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych ( w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SWC.
10. Kontakt ze nami
W razie pytań kontakt osobisty lub telefonicznie pod nr 604 937 268 lub za pomocą poczty e’mail  SWC :       
                                                   swc.lagiewniki@op.pl